Poradnictwo zawodowe w Pomorskiem

Młodzi ludzie przy laptopie
Fot. ©Depositphotos/Константин Юганов

Poradnictwo zawodowe jest procesem, podczas którego doradca zawodowy stara się pomóc klientowi w lepszym zrozumieniu siebie samego, swoich predyspozycji, mocnych stron oraz potrzeb w odniesieniu do środowiska pracy w celu realizacji planów zawodowych i samorozwoju.

W życiu człowieka pojawia się coraz więcej możliwości zmian i przejścia z jednego etapu rozwoju w kolejny. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga uważnego śledzenia swojej pozycji edukacyjnej i zawodowej, planowania działań, przemyślanych decyzji i oceny ponoszonego ryzyka. Poradnictwo wspomaga tworzenie długofalowych planów zawodowych nie tylko przy podejmowaniu decyzji związanych z  wyborem szkoły czy znalezieniem pracy. Niezmiernie ważne jest, aby poradnictwo zawodowe było dostępne na wszystkich etapach rozwoju edukacyjnego i zawodowego w ciągu całego życia.

Zwiększenie dostępności mieszkańców Pomorza do usług z zakresu doradztwa zawodowego świadczonych na każdym etapie nauki i rozwoju kariery zawodowej to jeden z priorytetów samorządu województwa, zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako jednostka organizacyjna, wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie rynku pracy. Obowiązki związane ze świadczeniem poradnictwa zawodowego realizują funkcjonujące w strukturach wojewódzkich urzędów pracy centra informacji i planowania kariery zawodowej. Są to wyspecjalizowane komórki organizacyjne, powołane do świadczenia usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz osób pracujących oraz uczących się, które ukończyły 18. rok życia.

Centra informacji i planowania kariery zawodowej w województwie pomorskim zlokalizowane są w dwóch miastach – w Gdańsku i Słupsku. Centra posiadają kompleksową ofertę dostępną i otwartą dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców województwa.

Ich działania koncentrują się w głównej mierze na:

  • prowadzeniu indywidualnych konsultacji związanych m.in. z rozwojem zawodowym i edukacyjnym, podjęciem lub zmianą zatrudnienia, zakładaniem działalności gospodarczej,
  • prowadzeniu warsztatów m.in. w zakresie opracowywania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zakładania działalności gospodarczej oraz zajęć związanych z odkrywaniem osobistych zasobów, motywowaniem do zmiany i samorozwoju.

Podczas spotkań z klientami, doradcy zawodowi dzielą się wiedzą o lokalnym rynku pracy i edukacji, korzystają z kwestionariuszy preferencji zawodowych oraz narzędzi do badania kompetencji psychologicznych. W ramach swoich działań centra wspierają także pracodawców w zakresie rozwoju zawodowego ich pracowników.

Inne działania:

  • współpraca z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz organami oświatowymi,
  • organizowanie branżowych konferencji skierowanych do kadry doradców szkolnych i zawodowych z terenu województwa pomorskiego,
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy
  • opiniowanie tworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych.

 

Samorząd województwa pomorskiego poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku świadczy usługi poradnictwa zawodowego w ramach centrów informacji i planowania kariery zawodowej:

► CIiPKZ w Gdańsku

 CIiPKZ w Słupsku

 

Zobacz: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

 

 

 

view szablon artykułu

Aktualności