Aktualności

Gdański WOMP jedną z pierwszych instytucji z systemem zarządzania ciągłością działania. Na czym on polega?

Budynek WOMP w Gdańsku
Budynek WOMP w Gdańsku. Fot. Aleksander Olszak

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku wdrożył systemem zarządzania ciągłością działania zgodny z normą ISO 22301. Zawiera ona m.in. zestaw dobrych praktyk związanych z wykrywaniem najistotniejszych zagrożeń i analizą ryzyka, możliwych skutków czy opracowaniem planów zarządzania w przypadku wystąpienia incydentów. Chodzi o bezpieczeństwo personelu, pacjentów i placówki.

 

WOMP w 2019 r. uzyskał certyfikaty potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego – ISO 14001, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 oraz systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301. Od 2018 r. w ośrodku działa system zarządzania jakością ISO 9001 i system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.

 

Jakość i bezpieczeństwo w trosce o pacjenta

Systemy jakości w placówkach medycznych podnoszą zarówno jakość świadczeń, jak i jakość obsługi pacjenta. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i zarzadzania przez jakość powodują, że WOMP działa w zgodzie z najwyższymi europejskimi standardami. Podstawą budowania systemów zarządzania, szczególnie zarządzania jakością są normy ISO serii 9000. Regulują one zasady organizacyjne dotyczące zapewniania odpowiedniej jakości świadczonych usług. Są jednymi z elementów strategicznego podejścia do idei ciągłego doskonalenia. System zarządzania jakością według normy ISO 9001 jest najbardziej znany i najczęściej wdrażany spośród innych systemów zarządzania. A wdrożenie go może zainicjować prace na rzecz całościowego systemu zarządzania biznesem, integrującego troskę o jakość i bezpieczeństwo.

– Systemy zarządzania jakością stały się głównym wyznacznikiem poziomu konkurencyjności podmiotów medycznych oraz głównym narzędziem służącym standaryzacji działań. Chodzi też  m.in. o poprawę jakości usług medycznych i minimalizację błędów wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i personelu – zauważa członek Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. 

 

Pozwala szybko reagować na zagrożenie

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą ISO 22301 to zdolność organizacji do takiego reagowania na zakłócenia warunków normalnej działalności, aby tam, gdzie to możliwe, szybko przywrócić te normalne warunki. Pomaga rozpoznać i ograniczyć ryzyka, aby zmniejszyć zagrożenie wywołane incydentem jeszcze przed jego wystąpieniem. Natomiast jeśli to niemożliwe, przejść do zaplanowanego sposobu zastępczego wykonywania zadań. Ciągłość działania postrzega się w kontekście zadań organizacji oraz procesów służących realizacji tych zadań, jak i w kontekście czynników mogących zakłócić te procesy oraz podatności organizacji, stanowiących o jej wrażliwości na zakłócenia

 

Minimalnie oddziałuje na środowisko naturalne

Z kolei system zarządzania środowiskowego ISO 14001 służy rozpoznaniu i kontroli wpływu, jaki organizacja wywiera na środowisko naturalne. Normę tę można stosować do różnych warunków społecznych, kulturowych i geograficznych. Organizacja, która go wdraża, zobowiązuje się do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Chodzi  m.in. o stworzenie polityki środowiskowej, dostosowanie struktury organizacyjnej oraz opracowanie udokumentowanych procedur odnoszących się do działań środowiskowych. Dzięki temu możliwa jest sprawna koordynacja działalności ekonomicznej organizacji z ekologiczną, w taki sposób, aby ochrona środowiska naturalnego stała się nieodłącznym elementem strategii biznesowej firmy.

 

BHP

Norma ISO 45001 często jest wdrażana przez placówki medyczne. Reguluje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Stanowi podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz gwarancję bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy. Umożliwia wprowadzanie skutecznych działań ochronnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w pracy. Wskazuje, co należy zrobić, aby możliwe było skuteczne przewidywanie okoliczności narażających pracowników na utratę zdrowia lub życia oraz zapobieganie takim wypadkom.

 

Zintegrowany system zarządzania umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami funkcjonowania organizacji. Wdrożenie systemu zarządzania w placówkach medycznych wymaga zaangażowania personelu, zmian organizacyjnych oraz przyzwyczajeń. Wymusza też zidentyfikowanie oczekiwań stron zainteresowanych, zagrożeń, szans oraz celów. Systemy zarządzania często funkcjonują równolegle, więc podlegają w organizacjach integracji. Integracja, jakość i doskonalenie są kluczowymi pojęciami analizowanym przy wykorzystaniu wielu metod badawczych i odnoszonym się praktycznie do wszystkich najważniejszych podsystemów organizacji w sferze zarządzania. Zwłaszcza chodzi o struktury organizacyjne (integracja organizacyjna), systemy zarządzania i występujące w nich procesy (integracja systemowa i procesowa), podstawowe funkcje zarządzania (integracja funkcjonalna), podstawy prawne i normatywne działania organizacji (integracja prawna i normatywna, zwłaszcza standardów wynikających z norm) oraz integrację pewnych wiodących aspektów działania organizacji w ramach wybranej orientacji (np. integracja w ramach orientacji jakościowej lub marketingowej).

 

 

view szablon artykułu